Historik

Trolleholm genom sex sekler

Historien börjar på 1420-talet då cisterciensermunkar på Herrevadskloster uppförde byggnader i ett sumpigt övergångsområde kallat Kattisnabbe.

Efter reformationen på 1530-talet köpte det danska riksrådet Tage Ottesen Thott godset och lät uppföra borgen Eriksholm. 1678 brändes borgen  av danskarna. Parallellt med dessa händelser skiftar egendomen ägare. Slutligen köps det av överstelöjtnant Fredrik Trolle som omvandlar godset till fideikommiss och ändrar namnet till Trolleholm. Godset övergick till släkten Bonde när Fredrik Trolles dotter Viveka gifte sig med greve Gustaf Bonde. Allt sedan dess bär ägarna namnet Trolle-Bonde. 

Under 1800-talets första hälft moderniserades godset av ”den blinde excellensen” Gustaf Trolle-Bonde, sonson till Viveka och Gustaf.

Som fideikommissarie för nio storgods var han en av Sveriges största markförvaltare. Han genomförde enskiftet: en jordreform som innebar att istället för många små tegar fick varje lantbrukare en egen samlad markareal. Samtidigt övergick man från naturahushållning till penningekonomi. Resultatet blev effektivisering: grunden för ett framtida välstånd.

1877 tog Carl Trolle-Bonde över driften och godset genomgick ännu en förvandling. Slottet renoverades och arrendegårdarna byggdes om. Samtidigt dränerades stora arealer, gran planterades på fäladsmarkerna och skogarna restaurerades. Vid arvsskiftet 1974 upphörde fideikommisset. Idag ägs godset av Carl Trolle-Bonde som privat egendom.