Lantbruket

Trolleholms växtodling i egen regi

Trolleholms växtodling i egen regi omfattar ca 1 600 hektar odlad mark.

Trolleholms växtodling i egen regi omfattar ca 1 600 hektar odlad mark. Växtodlingen består av spannmål, oljeväxter, sockerbetor samt fröproduktion. Odlingen bedrivs konventionellt där vi med hjälp av senaste tekniken försöker maximera skördeutbytet till så liten miljöpåverkan som möjligt.

Centrum för lantbruket är Halls Farm. Efter en brand 1994 fick godset nya driftsbyggnader, utförda av arkitekten kgl. bygningsinspektør Gehrdt Bornebusch. På senare år har det dessutom tillkommit körbara frötorkar, maskinhall samt utökad silokapacitet.

På delar av Trolleholms Gods bedriver arrendatorer jordbruk och djurhållning. Under en lång följd av år har antalet arrendegårdar successivt reducerats i samband med naturlig avgång. Tanken är att det även i framtiden ska finnas en eller ett par arrendatorer på ägorna med inriktning på djurproduktion.

Den samlade arealen åkermark på Trolleholm uppgår till ca 2300 hektar.

Under 2023 blev vi beviljade stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling åt ett täckdikningsprojekt som hjälpte oss att öka avkastningspotentialen och minimera näringsläckage på en del av vår åkerareal. 

k
ton spannmål/år

Vete till

milj
brödlimpor

Maltkorn till

milj
liter öl
milj
sockerbitar

Rajgräs till

k
fotbollsplaner

Rödsvingel till

golfbanor

Timotej till

k
ha gräsvall