Skogen

Trolleholms skog

Trolleholms skog har ett stort härlighetsvärde.

Eftersom skogsbruk präglas av långa produktionstider och ovisshet kring framtidens prissättning, satsas på ett flertal trädslag och hög virkeskvalitet. Av den totala produktiva skogsmarken består cirka 60 procent av lövträd som ek, klibbal, bok, poppel och sykomorlönn. Resten utgörs av barrträd såsom röd-, sitka-, kust- och douglasgran samt lärkträd.

Under senare år har cirka 400 hektar av den minst bördiga åkermarken planterats med lövskog eller med nordmanniana- och nobilisgran för produktion av julgranar och pyntegrönt.

k
ton CO2 binds årligen
k+
skogstillväxt m3ssk